ما به تنهایی قادر به انجام کارهای کوچکی هستیم
اما با همدیگر می توانیم کارهای بزرگتری انجام دهیم